Startsida

Bergströms Service är ett konsultbolag inom arbetsmiljö och byggjuridik. För närvarande ingår Arbetsmiljöingenjör till 100% i Feelgood företagshälsovård.

Kontrollansvarig utför uppdrag för dig som byggherre på förfrågan (som oberoende konsult).

BAS-P utför uppdrag för dig som byggherre på förfrågan (som oberoende projektör).

Kontakta oss för mer information.

Kontrollansvarig (PBL)

Kontrollansvarig (PBL, N-Klass SC0424-17) utför uppdrag i Västernorrland. kontakta oss för mer information.

Kontrollansvarig måste enligt Plan & Bygglagen  ingå i de flesta byggnationer. Kontrollansvarig ingår som en oberoende resurs med uppgift att kontrollera att kontrollplan, gällande bestämmelser, villkor för åtgärder samt att nödvändiga kontroller finns/utförs. Kontrollansvarig är därmed en rådgivande resurs för byggherre och en oberoende kontrollant för byggnadsnämnden.

En kontrollansvarig bör hjälpa byggherre med att:

 • välja entreprenörer och upprätta avtal
 • vara kontrollant (utanför entreprenörers egenkontroll) vid besök
 • Informera om konsumenttjänstlagens krav (ex via ABs 09)
 • bistå vid besiktning och följa upp handlingsplan
 • påtala att fel blir noterade
 • se till att byggherre inte betalar för mycket
 • Driva krav mot entreprenör och försäkringsbolag.

Vad som avtalas är helt beroende på önskemål från byggherre.

Byggarbetsmiljösamordnare (AML/PBL)

Byggarbetsmiljösamordnare kan anlitas som extern konsult. Kontakta oss för vidare information då uppdragets art måste definieras innan vidare avtal.

AML: Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), är den föreskrift som definierar lagkrav för byggarbetsmiljösamordnare.

Standardavtal definierar entreprenadform och vad BAS ska göra i detta uppdrag. Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) arbetar normalt med följande:

§11-12b BAS-P Samordnar tillämpningen av arbetsmiljöreglerna för såväl byggskedet som brukandet av byggnad eller anläggning.
Det gäller även arbetsmoment som ska utföras och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas.

BAS-P ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen, samordnar planering & projektering för byggherre, upprättar arbetsmiljöplan och utarbetar slutdokumentation.

§13-16 BAS-U samordnar riskanalys, följer upp tidsplanering och dess risker, definierar samordning mellan entreprenörer, arbetsmetoder, arbetsutrustning, intrång, skydd och skyddsutrustning.

Arbetsmiljöingenjör (AML)

Arbetsmiljöingenjör utför i nuläget uppdrag via Feelgood företagshälsovård i Härnösand

Arbetsmiljöingenjör är en rådgivande expert i arbetsmiljöarbetet i enlighet med AFS 2001:1 §12 .  Som expert inom SAM, systematisk arbetsmiljö, är arbetsmiljöingenjör också en juridisk rådgivare i hantering av inspektionsärenden från Arbetsmiljöverket.

Några uppdrag som arbetsmiljöingenjör utför:

 • Riktade undersökningar av arbetsmiljörisker (kvartsdamm, kemiska risker, styrén m.m.) i samarbete med Arbetsmiljömedicin (AMM)
 • Skydd och riskanalys: Arbetsmiljöingenjör medverkar vid skyddsrondningar och agerar då som skyddsombudets oberoende resurs för tips, råd och förbättningar.
 • SAM: arbetsmiljöingenjör genomför oberoende revision / integration av lagstadgad arbetsmiljödokumentation hos förvaltningar & företag.
 • Utbildningar: Arbetsmiljöingenjör håller utbildningar i BAM (Bättre arbetsmiljö), SAM (Systematisk arbetsmiljö), OSA (Organisatorisk & Social arbetsmiljö) och MTO (Människa, teknik & organisation).