Startsida

Bergströms Service är en konsultfilial med säte i Härnösand . Vi bistår fastighetsägare, byggherrar och arbetsgivare med den kompetens som krävs enligt AML & PBL. Uppdrag utförs främst i Västernorrland.

Kontrollansvarig (PBL)

Kontrollansvarig (PBL, N-Klass SC0424-17) utför uppdrag i Västernorrland. kontakta oss för mer information.

Kontrollansvarig måste enligt Plan & Bygglagen  ingå i de flesta byggnationer. Kontrollansvarig ingår som en oberoende resurs med uppgift att kontrollera att kontrollplan, gällande bestämmelser, villkor för åtgärder samt att nödvändiga kontroller finns/utförs. Kontrollansvarig är därmed en rådgivande resurs för byggherre och en oberoende kontrollant för byggnadsnämnden.

En kontrollansvarig bör hjälpa byggherre med att:

  • välja entreprenörer och upprätta avtal
  • vara kontrollant (utanför entreprenörers egenkontroll) vid besök
  • Informera om konsumenttjänstlagens krav (ex via ABs 09)
  • bistå vid besiktning och följa upp handlingsplan
  • påtala att fel blir noterade
  • se till att byggherre inte betalar för mycket
  • Driva krav mot entreprenör och försäkringsbolag.

Vad som avtalas är helt beroende på önskemål från byggherre.

BAS-P/U (AML/PBL)

Byggarbetsmiljösamordnare kan anlitas som extern konsult. Kontakta oss för vidare information då uppdragets art måste definieras innan vidare avtal.

AML: Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), är den föreskrift som definierar lagkrav för byggarbetsmiljösamordnare.

Standardavtal definierar entreprenadform och vad BAS ska göra i detta uppdrag. Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) arbetar normalt med följande:

§11-12b BAS-P Samordnar tillämpningen av arbetsmiljöreglerna för såväl byggskedet som brukandet av byggnad eller anläggning.
Det gäller även arbetsmoment som ska utföras och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas.

BAS-P ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen, samordnar planering & projektering för byggherre, upprättar arbetsmiljöplan och utarbetar slutdokumentation.

§13-16 BAS-U samordnar riskanalys, följer upp tidsplanering och dess risker, definierar samordning mellan entreprenörer, arbetsmetoder, arbetsutrustning, intrång, skydd och skyddsutrustning.

Innemiljöutredare

Det är vanligt att personer upplever olika typer av hälsobesvär eller obehag vid vistelse i en viss byggnad. Det råder ofta en allmän osäkerhet om orsakerna till dessa besvär – hur man ska finna vad som är fel i husen och hur man åtgärdar bristerna. Osäkerheten har skapat en mark­nad för mindre kunniga eller oseriösa konsulter som erbjuder olika typer av undersök­ning­ar som kan vara mer eller mindre meningslösa.

Med lång erfarenhet följer vi SWESIAQ:s rutin för att utreda BRO – byggnadsrelaterad ohälsa – för arbetsgivare & fastighetsägare.
Vi kan, utifrån ett stort antal utredningar vilka granskats av exempelvis Arbetsmiljöverket och Miljökontor, gå i god för kvalité från start till mål!

Ritningar & Visualisering

Beställer ni modulfärdiga eller prefabricerade hus medföljer normalt A-ritningar (Arkitektritningar) samt vissa K-ritningar (Konstruktionsritningar för el, vvs m.m.). Oavsett  detta brukar dock nya ritningar behöva framställas eller kompletteras för exempelvis bygglovets situationsplan.

Vi framställer ritningsunderlag för nybyggnationer, kompletteringar, 3D-visualisering samt designvisualisering. Vi gör normalt detta till en lägre kostnad än specialiserade arkitektfirmor och byggföretag.

Kontakta oss för frågor.